top of page

1. Ban tổ chức có hỗ trợ ghép đội cho các thí sinh không?

Trả lời

Thí sinh sẽ tham gia dự thi theo hình thức cá nhân. Ban tổ chức sẽ giúp các thí sinh ghép đội nếu vòng đó cần làm việc theo nhóm.

bottom of page